دات نت نیوک
صورت‌های مالی بنیادکودک

صورت‌های مالی بنیادکودک هر ساله در پایان سال مالی منتهی به 10خرداد (may 31) توسط یكی از اعضای جامعه‌ی حسابداران رسمی، در راستای توسعه‌ی شفافیت بیشتر موسسه، حسابرسی می‌شود.

بنیادکودک خلاصه این گزارش حسابرسی را در نشریه همیاران به اطلاع عموم می‌رساند.

هم‌چنین به منظور اطلاع‌رسانی شفاف، صورت‌های مالی و یادداشت همراه، گزارش بازرس / حسابرس، به دو زبان فارسی و انگلیسی در وب‌سایت بنیادكودك قابل مشاهده است.

علاوه بر آن، هر سال در مجمع عمومی عادی سالیانه، گزارش عملكردی از طرف هیأت مدیره به مجمع ارائه می‌شود.


صورت‌های مالی حسابرسی شده 95      فارسی    English 

صورت‌های مالی حسابرسی شده 94      فارسی    English

گزارش هیات مدیره به مجمع 94         فارسی    English

صورت‌های مالی حسابرسی شده 93      فارسی   English

گزارش‌هیات مدیره به مجمع 93          فارسی   English

صورت‌های مالی حسابرسی شده 92     فارسی   English

صورت‌های مالی حسابرسی شده 91     فارسی   English

صورت‌های مالی حسابرسی شده 90     فارسی  English